Všeobecné obchodní podmínky

VOP

Milí návštěvníci webových stránek www.simhayoga.cz, právě jste se ocitli na stránce s všeobecnými obchodními podmínkami („VOP“). Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.simhayoga.cz. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. yto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) specifikují kupní smlouvu, jejíž předmět je prodej produktů a služeb uvedených na webových stránkách www.simhayoga.cz, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.simhayoga.cz.

Tyto VOP tedy platí pro prodej on-line videí, online lekcí a e-booků (dále též vše dohromady jako „produkty“) a pro objednávání a realizaci jógových lekcí, kurzů, seminářů, workshopů a pobytů s jógou (v dalším textu souhrnně jako „živé akce“). Popis akcí a produktů najdete na příslušné části webu u jednotlivých produktů a akcí, zde najdete informace právní.

I. Základní pojmy

1. PRODÁVAJÍCÍ, tj údaje o mně:
Jméno: ing. Dagmar Volfová
Adresa: Voskovcova 1130/26 , Praha 5, 15200
IČO: 03954366
Email: dasa@simhayoga.cz
Telefon: +420 777 113 507
Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku
Nejsem plátce DPH
Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
Dále již jen jako „Prodávající“.

2. KUPUJÍCÍ
Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí online videa nebo účast na živé akci. Při koupi on-line videí se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (viz občanský zákoník). Kupujícím může být buť spotřebitel, nebo podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

3. SPOTŘEBITEL
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu se mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA
Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím.
Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

II. Objednávka, předmět koupě a uzavření kupnísmlouvy

1. PŘEDMĚT KOUPĚ
Předmětem koupě na webu www.simhayoga.cz můžou být online videa, online kurz jógy, ebook nebo účast na živé akci, kterou může být seminář osobního rozvoje, lekce či kurz jógy, přednáška nebo individuální lekce. Předmětem smlouvy je nákup on-line video kurzů jógy nebo účast na živé akci. Jejich specifikace a jednotlivé varianty jsou uvedeny na webových stránkách www.simhayoga.cz.
Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový
systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob.
Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

2. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady (pokud vyplnění některého z uvedených údajů nepožadujete, smažte prosím) a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty.
Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webové adrese projektu www.simhayoga.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.simhayoga.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. KUPNÍ SMLOUVA. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

III. Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním.
Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese www.simhayoga.cz najde kupující všechny ceny.
Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

IV. Způsob a forma platby, bonusy

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments,a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments,a.s.

1. Možnosti plateb
a) Online platební kartou
b) Bankovním převodem
2. Forma platby
a) Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.
3. Bonusy
Všechny bonusy, na které máte nárok, budou zaslány/zpřístupněny pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz. Pokud se rozhodne klient produkt vrátit, je povinen odevzdat i bonusy.

V. Práva a garance pro online produkty

Online produktem jsou videa či online kurz jógy, ke kterému si zakoupíte link, přístupová hesla do členské sekce, či samostatný e-book.

1.Potřebné vybavení. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít videa. K přehrání obsahu (na základě zaslaných přístupů) ve členskou sekci, je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Záznam online lekcí přijdou do emailu přímo s proklikem na link buď s možností jednoho přehrání nebo neomezeného počtu přehrání – podle toho, který jste si objednali. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2.Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí, zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Upozorňuji, že se nejedná o zdravotní služby (viz. čl. VII „Podmínky účastí na semináři a storno podmínky“). Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. Práva z vadného plnění online produktů
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

4. Zabezpečení
Přístup k online uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

5. Garance, odstoupení od smlouvy pro online produkty:
Za své produkty prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání on-line kurzu jógy má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 14 dní od dodání produktu. Protože jsem si kvalitou produktů jistá, tuto garanci jsme pro vás prodloužili na 30 dní. Žádosti o odstoupení po uplynutí 30 denní lhůty od dodání produktu, není prodávající povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail: dasa@simhayoga.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného on-line programu či kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů. U produktu E-book má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od zaplacení produktu. Žádosti o odstoupení od smlouvy po 14 dnu, respektive 15. dne, již prodávající není povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: dasa@simhayoga.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně E-booku. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

VI. Práva, podmínky účasti na živé akci a storno podmínky:

Při rezervaci / nákupu prezenčního kurzu či semináře účastník svým přihlášením a znovu i svou účastí na živé akci a/nebo individuální lekci a/nebo terapii (společně i jednotlivě dále jen „Akce“) souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat:

1.Účast na Akci (na kurzu / semináři online nebo naživo) Po vyplnění online přihlášky vzniká závazná rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného v plné výši na můj účet, pokud se nedohodneme zvlášť na platbě na místě. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

2. Zdravotní stav a odpovědnost na Akci

2.1. Zdravotní stav
Online kurz ani Akce není náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením Akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník prohlašuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

2.2. Zákaz drog a omamných látek na Akci
Účastník prohlašuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a zavazuje se je neužívat před Akcí i v jejím průběhu.

2.3. Sebezodpovědnost na Akci
Účast na Akci je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu Akce vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší osmnácti (18) let je povinen mít k účasti na Akci předchozí písemný souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka.

2.4. Přerušení účasti
Účastník může kdykoliv Akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za Akci se nevrací. Právem lektora je ho na Akci nevpustit v případě velmi pozdního příchodu. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast na Akci, uzná-li to za vhodné s ohledem zejména na bezpečnost účastníka a/nebo ostatních účastníků Akce.

3. Garance, odstoupení od smlouvy pro Akce (semináře, lekce jógy a přednášky):
Za své produkty prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání:

3.1. Akce s kurzovným nižším než 2.000 Kč
Pokud se odhlásíte do 30 dnů před datem akce, kurzovné vám bude v plné výši vráceno.
Později nelze žádat o vrácení kurzovného, lze převést na jiný seminář pořádaný Prodávajícím.
Odhlásit ze semináře s nárokem na převod kurzovného se můžete nejpozději 3 dny před pořádáním akce. Zaslaná platba může být převedena na jiný seminář pořádaný www.simhayoga.cz podle dohody. Neúčastí na kurzu či semináři či pozdějším odhlášením kurzovné propadá. Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník. Náhradníka zajišťuje sám účastník, jeho vhodnost pro účast na Akci však potvrdí Prodávající.

3.2. Akce s kurzovným nad 2.000 Kč

Zaplacená záloha je nevratná, lze však převést na jiný seminář pořádaný www.simhayoga.cz při odhlášení do 30 dní před datem akce.
Pokud se odhlásíte do 30 dnů před datem akce a již jste zaplatili plnou částku, kurzovné doplacené nad částku zálohy vám bude vráceno bankovním převodem na účet, ze které jste jej odeslali.
Odhlásí-li se účastník v době kratší než 30 dnů před začátkem (nebo v průběhu či po skončení) Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je zaplacené kurzovné v plné výši nevratné. 
Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník. Náhradníka zajišťuje sám účastník, jeho vhodnost pro účast na Akci však potvrdí Prodávající.

VII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů a reklamační řád

Služby a produkty simhayoga.cz si kladou za cíl, aby opravdu pomáhali všem, kteří si je objednají.

1. Vyřizování stížností a sporů
Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, či pro vyřízení reklamace, kontaktujte mě prosím na emailu dasa@simhayoga.cz nebo adrese uvedené v čl. I. VOP.

Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

2. Reklamační řád
Pro vyřízení reklamace mě prosím kontaktujte na emailu dasa@simhayoga.cz nebo adrese uvedené v čl. I. VOP.
V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

U on-line videa vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.
Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.
Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad.
Pokud on-line video (resp. i přístupové údaje) nebylo dodáno v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace.
Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak.

IX. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této stránce: https://simhayoga.cz/ochrana-osobnich-udaju

Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tyto VOP jsou účinné od 15.5.2019
Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.simhayoga.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových  stránkách www.simhayoga.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Namasté

Sledujte mě

Share This